BANNER SON 4 

Tarihçemiz

1933 yılında Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti Gençlik Derneği Talimatnamesi yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine bu Talimatname çerçevesinde yurt genelinde şubelerin açılmasına geçilir. İşte bu tarihlerde Manisa İlimizde 04. 04. 1933 Tarihinde Merkezi Ankara’ da bulunan “HİLÂLİ AHMER GENÇLİK DERNEĞİ” nin Gençlik Derneği Talimatnamesinin 14. Maddesi gereğince “HİLÂLİ AHMER GENÇLİK DERNEĞİ MANİSA ŞUBESİ” olarak Orta Okul Binasında ( Orta Mektep Binasında ) faaliyete geçmiştir.

HİLÂLİ AHMER GENÇLİK DERNEĞİ MANİSA ŞUBESİ Orta Okul Binasında faaliyete geçmesinin amacı arşiv belgelerinden, o tarihte Manisa - Hilâli Ahmer Geçlik Derneği yönetimince Manisa Valiliğine (Manisa Vilâyeti Celilesine) verilen yazılı belgede şöyle ifade edilmekteydi; “İlk ve Orta Okul gençliğinin insaniyet, şefkat ve birbirlerine yardım suretile topluluk hayatına ulaştırmak, türk geçliğinde fazilet ve vatandaşlık hislerini yaşatmak, onları her veçhile Cumhuriyete lâyık tam bir türk vatandaşı olarak yetiştirmek gayesini güden derneğimiz” şeklinde ifade edilmekte yine ayni arşiv yazısından Dernek Yönetiminin; Başkan (Reis) Behice Hanım, Orta Okul İngilizce Öretmeni (Orta Mektep İngilizce Muallimi) – Muhasip Üye (Veznedar) Haspiye Hanım, İstiklâl Mahkemesi Memuru (İstiklâl Mektebi Muallimi) – Dernek Sekreteri (Kâtip Üye) Şevki Bey, Necatibey Okulu Müdürü (Necatibey Mektebi Başmuallimi), Üye (Aza) Haydar Bey, Sakarya Okulu Öğretmeni (Sakarya Mektebi Muallimi) ve ikinci üye (Aza) Lâtif Bey 8 Eylül Okulu Öğretmeni (8 Eylül Mektebi Muallimi) nden oluştuğu görülmektedir. 

Manisa-Kizilay-Kurulus-Belgesi

Hilâli Ahmer Gençlik Derneği Manisa Şubesi, 1935 yılında Ulu Önder Atatürk’ün önerisiyle Ankara’ da bulunan “Hilâli Ahmer Gençlik Derneğinin’’ isminin “Türkiye Kızılay Cemiyeti” olarak değiştirilmesi sonucunda “Manisa İli Kızılay Cemiyeti” adını, yine ”Türkiye Kızılay Cemiyeti” isminin 1947 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” olarak değiştirilmesi sonucunda derneğimiz şu andaki “Manisa İli Kızılay Derneği Şubesi” adını almıştır. Halen bu isim altında derneğimiz faaliyetine devam etmektedir.


Manisa Kızılay Şubesi faaliyetlerine, 11.11.1955 Tarihinde Maliye Hazinesi tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti Tüzel Kişiliğine satışı yapılan Osmanlı Döneminden kalma tarihi binada devam etmektedir (Resim-1). Söz konusu bina Osmanlı Devri, Türk Saray Mimarisi örneklerinden olan Manisa Sarayı’ ndan geriye kalan tarihi bir kuledir (Resim – 2). Bu kuleler Manisa Sarayı içinde yer almaktaydı ve bugüne kadar ayakta kalan tek kule şu anda Resim – 1 ve 2’ de yer alan ve Manisa Kızılay Şubesi olarak kullanılmakta olan binadır. Bu kulelerin yer aldığı ve Nakkaş Hasan tarafından gerçeğe daha yakın olarak güçlü gözlemi ve gerçekçiliği dayanarak tasvir edilip çizilen Manisa Sarayı Minyatürü (Resim-3) de görülmektedir. Manisa sarayının dolayısıyla sarayın bir parçası olan şu andaki faaliyet binasının Mahkeme-i Şer’ iyye Sicil defterindeki manzum bir kayıttan inşâ tarihinin 1445 M (849 H.) olduğu ve sarayın II. Murad tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Manisa Sarayı, Kâtip Çelebi “CİHANNUMA” sında belirttiği gibi “Saray Şehzadegân” ismiyle anılan ve 1595 yılına kadar Şehzadelerin eğitim ve yönetim merkezi olarak bilinmektedir.

1595 yılında Şehzade eğitim yerlerinin Topkapı Sarayına alınması üzerine işlevini yitirmesi üzerine yavaş yavaş harap olmaya başlamış, çoğu kez onarımlar yapılmış ise de kurtarılamayan sarayın bazı kısımları ya kiraya verilmiş veya satılmıştır.

Manisa Sarayı’ nın günümüze kadar gelebilen en sağlam yapısı “Fatih Köşkü” adıyla bilinen  ve 01.05.2013  tarihine kadar Manisa Kızılay Şubesi Binası olarak kullanılan  “Fatih Köşkü Kulesi” dir. Binanın  pencerelerinin 1889 M. (1317 H.) yılında Manisa Mutasarrıfı Galip Bey tarafından yaptırılan onarım sırasında açıldığı bilinmektedir.

Manisa-Kizilay-Ilk-Subesi

Şubemiz Fatih Köşkü Kule’sinin artık Kızılay faaliyetleri için yetersiz hale gelmesi nedeniyle 01.05.2013 tarihinde yeni hizmet binasına taşınmıştır.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

kizilay_banner_950X100